FREESCALE SEMICONDUCTOR - DEMO9S08JM16 - 演示板套件 9S08JM16

FREESCALE SEMICONDUCTOR - DEMO9S08JM16 - 演示板套件 9S08JM16
制造商:FREESCALE SEMICONDUCTOR
库存编号:
制造商编号:DEMO9S08JM16
库存状态:上海 0 , 新加坡2, 英国3
包装规格:1
最小订单量:1
多重订单量:1
单位价格(不含税):CNY 863.60
价格:
数量 单位价格(不含税)
1+  CNY 863.60

订购
描述信息:
 • 类型:Hardware / Software - Eval/Demo Board
 • 支持系列:S08JM
 • 工具/板应用:通用MCU, MPU, DSP, DSC
 • 工具/板应用:Demonstrating / Evaluating
 • 开发工具类型:Hardware / Software - Eval/Demo Board
 • 支持器件:MC9S08JM16
产品属性:

重量(公斤):0.4
原产地:
最近制造加工所发生的国家:

描述信息:
 • 类型:Hardware / Software - Eval/Demo Board
 • 支持系列:S08JM
 • 工具/板应用:通用MCU, MPU, DSP, DSC
 • 工具/板应用:Demonstrating / Evaluating
 • 开发工具类型:Hardware / Software - Eval/Demo Board
 • 支持器件:MC9S08JM16