FREESCALE SEMICONDUCTOR - M52210DEMO - 演示板套件 COLDFIRE MCF5221X

FREESCALE SEMICONDUCTOR - M52210DEMO - 演示板套件 COLDFIRE MCF5221X
制造商:FREESCALE SEMICONDUCTOR
库存编号:
制造商编号:M52210DEMO
库存状态:上海 0 , 新加坡 0 , 英国3
包装规格:1
最小订单量:1
多重订单量:1
单位价格(不含税):CNY 1,082.30
价格:
数量 单位价格(不含税)
1+  CNY 1,082.30

订购
描述信息:
 • 类型:Hardware - Eval/Demo Board
 • 支持系列:MCF521xx, MCF5221x
 • 工具/板应用:通用MCU, MPU, DSP, DSC
 • 工具/板应用:Demonstrating / Developing
 • 开发工具类型:Hardware / Software - Eval/Demo Board
 • 支持器件:MCF52210
产品属性:

重量(公斤):0.4
原产地:
最近制造加工所发生的国家:

描述信息:
 • 类型:Hardware - Eval/Demo Board
 • 支持系列:MCF521xx, MCF5221x
 • 工具/板应用:通用MCU, MPU, DSP, DSC
 • 工具/板应用:Demonstrating / Developing
 • 开发工具类型:Hardware / Software - Eval/Demo Board
 • 支持器件:MCF52210